เกี่ยวกับวิทยาลัย

PUEY UNGPHAKORN SCHOOL OF DEVELOPMENT STUDIES (PSDS)

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

PUEY UNGPHAKORN SCHOOL OF DEVELOPMENT STUDIES (PSDS)


คณะผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

PUEY UNGPHAKORN SCHOOL OF DEVELOPMENT STUDIES (PSDS)

READ MORE ...
สายวิชาการ
บุคลากร

หลักสูตรการศึกษา


READ MORE ...
หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัย

๐ หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิชาเอก ระหว่างการพัฒนาชุมชนร่วมสมัย การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม และการบริหารงานอาสาสมัคร เป็นระบบสอบเข้าตรง เน้นคุณสมบัติด้านความถนัดในงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สร้างการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทผู้เรียน ฝึกแก้ไขปัญหาและทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้เป็นทีม

รายละเอียดเพิ่มเติม...

๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
เส้นทางการค้นพบความหมายของชีวิตจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม ฝึกเรียนรู้การใช้ชีวิตการทำงานในสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในกระแสความเปลี่ยนแปลง เน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม...

๐ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)
เพื่อต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างแท้จริง

๐ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)อยู่ในระหว่างการพิจารณา
มุ่งเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบการสัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการพัฒนา การทำ “พัฒนานิพนธ์” จากงานวิจัยสร้างสรรค์ ที่มาจากการปฏิบัติงานจริง หรือการทำ “วิทยานิพนธ์” ในแนวการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างทฤษฏี และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมในระดับต่าง ๆ

Contact | ติดต่อคณะ

PUEY UNGPHAKORN
SCHOOL OF DEVELOPMENT STUDIES (PSDS)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120ติดต่อคณะ (เวลาราชการ)

Tel: (+66) 2564-4440 ถึง 59 : ต่อ 1321
Fax: (+66) 2564-4429
Mobile: (+66) 25 644 440 | ถึง (+66) 25 644 459
ID LINE: @PSDS
E-mail: psds.thammasat@gmail.com
http://psds.tu.ac.th/