ข่าวประชาสัมพันธ์

PUEY UNGPHAKORN SCHOOL OF DEVELOPMENT STUDIES (PSDS)

ปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัย ==>คลิก<==


สมัครงาน
- ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561

- ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561

- ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561

- ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561


- ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องขยายเวลาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่งงานอบรม สัมมนา และบริการวิชาการ
- งานบริการวิชาการ ประกาศกรมโรงงานว่าด้วยระเบียบและใบสมัครอบรม การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจำโรงงานและแผนงานอบรมบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป ประจำปี 2561


- ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ปี 2561

- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ แอฟริกา ปี 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ปี 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ แอฟริกา ปี 2561


ศึกษาต่อ
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2561

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ รอบที่ 5 (อย่างเป็นทางการ)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ รอบที่ 5

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต TCAS รอบที่ 5

- รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ TCAS รอบที่ 5 วันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

- ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รับบุคคลทั่วไป/รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประกาศ ==>คลิก<==

ใบสมัคร ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภททั่วไป ==>คลิก<==

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทพิเศษ ==>คลิก<==

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ภายใน 3 สิงหาคม นี้ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ==>คลิก<==

เอกสารแนบท้าย ==>คลิก<==

รหัสนักศึกษาสำหรับการขึ้นทะเบียน ==>คลิก<==

แบบประเมินความรู้ (เฉพาะนักศึกษา แผน ก) ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (อย่างเป็นทางการ)

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (อย่างเป็นทางการ)

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศ ==>คลิก<==
ขอเชิญร่วมสัมมนาการประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "ชุมชนาภิวัตน์: ชนบทในเมือง เมืองในชนบท" พบบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ ==>คลิก<==

ลงทะเบียนออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561

ประกาศประเภทสอบคัดเลือก ==>คลิก<==

ประกาศประเภทโควตา ==>คลิก<==

แผนที่เดินทาง วิทยาลัย มธ.ศูนย์รังสิต ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รับบุคคลทั่วไป/รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ประกาศ ==>คลิก<==

ใบสมัคร ==>คลิก<==
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ TCAS รอบที่ 5 วันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2561
เตรียมตัวก่อนกรอกข้อมูล
หลักฐานต้องพร้อม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาใบระเบียนผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ กศน. หรืออาชีวศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารแสดงผลคะแนนการสอบต่างๆ คือ คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และ/หรือ คะแนน PAT5 และ/หรือ คะแนน GATภาษาไทย
(สามารถส่งผลคะแนนมาได้มากกว่า 1 ประเภท)
4. หลักฐานการโอนเงิน (ใบโอนหรือแคปหน้าจอ) จำนวน 500 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ (หลักสูตรปริญญาตรี)
เลขที่บัญชี 984-1-82426-4 (เขียนชื่อ-นามสกุลในใบโอนเงินด้วย) (ในกรณีที่ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ขอให้น้องๆ จ่ายค่าธรรมเนียมนั้นเพิ่มเติมด้วย)
(*การชำระเงินค่าสมัคร ไม่มีใบชำระเงิน ผู้สมัครสามารถนำเลขที่บัญชีไปชำระเงินที่ธนาคาร ตู้ ATM หรือโอนทางระบบออนไลน์ หรือ internet banking*)
5. scan เอกสารทั้งหมดรวมเป็นไฟล์ .pdf ตั้งชื่อไฟล์เป็น เลขประจำตัวประชาชน-ชื่อจริง-นามสกุล เช่น 1234567890000-การพัฒนา-เชิงสร้างสรรค์

กรอกใบสมัครออนไลน์ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ปี2561

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ แอฟริกา ปี2561

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ปี2561

ประกาศ ==>คลิก<==

ปฏิทินการคัดเลือก ==>คลิก<==ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2561 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2561

ประกาศ ==>คลิก<==

ดาวน์โหลดใบสมัคร ==>คลิก<==

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ แอฟริกา

ประกาศ ==>คลิก<==

ปฏิทินการคัดเลือก ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครรอบ 3 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2561 โดย

1. การสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2561 (ภายใน 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.00 น.) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 กรอกใบสมัครที่นี่ ==>คลิก<==
1.2 โอนเงินจำนวน 350 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เลขที่บัญชี 984-2-38985-5 (สามารถโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ภายในเดือนที่ส่งใบสมัคร)
1.3 ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่ อีเมล master.psds@gmail.com (ระบุหัวเรื่องเป็น หลักฐานการสมัคร-ชื่อผู้สมัคร-นามสกุล) หรือ แฟกซ์หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (พร้อมระบุ สมัครหลักสูตร "ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต" พร้อมชื่อ - สกุล) มาที่หมายเลข 02-5644429

2. การสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 กรอกใบสมัครมายื่นที่ ห้องงานวิชาการและวิจัย อาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ ที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2.2 ชำระค่าสมัครสอบ 350 บาท หรือหลักฐานการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่

3. การสมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2561 (โดยถือวันที่สมัครตามตราประทับไปรษณีย์)
3.1 ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัคร ส่งมาที่ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
3.2 ชำระเงินจำนวน 350 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เลขที่บัญชี 984-2-38985-5 ก่อนวันปิดรับสมัคร
3.3 ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่ อีเมล master.psds@gmail.com (ระบุหัวเรื่องเป็น หลักฐานการสมัคร-ชื่อผู้สมัคร-นามสกุล) หรือ แฟกซ์หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (พร้อมระบุ สมัครหลักสูตร "ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต" พร้อมชื่อ - สกุล) มาที่หมายเลข 02-5644429

ผู้สมัครแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และส่งเอกสารเชิงแนวคิดการวิจัย
ผู้สมัครแผนการศึกษา แผนอื่น สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ประกาศรับสมัคร ==>คลิก<==

ดาวน์โหลดใบสมัคร กรณี ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ==>คลิ๊ก<==

รายละเอียดการศึกษาในหลักสูตร โปรดคลิก ==>คลิก<==

สรุปหลักสูตรโดยย่อ โปรดคลิก ==>คลิก<==

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่ ==>คลิก<==

*แนวทางการเขียนเอกสารเชิงแนวคิดการวิจัยสำหรับผู้สมัครเลือกสมัครแผน ก แบบ ก1 ==>คลิก<==

เชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมงานเสวนา "ถอดรหัสเส้นทางสู่อาชีพ... นักพัฒนา"
ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (ศูนย์ญี่ปุ่น) ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 085-8134493
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องขยายเวลาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศ ==>คลิก<==

ใบสมัคร ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏานและแอฟริกา ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศ ==>คลิก<==

ดาวน์โหลดใบสมัคร ==>คลิก<==

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ==>คลิก<==
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2561 โดย

1. การสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2561 (ภายใน 25 มิถุนายน 2561 เวลา 23.00 น.) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 กรอกใบสมัครที่นี่ ==>คลิก<==
1.2 โอนเงินจำนวน 350 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร กรณี โอนต่างจังหวัด) เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เลขที่บัญชี 984-2-38985-5 (สามารถโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ภายในเดือนที่ส่งใบสมัคร)
1.3 ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่ อีเมล psds.thammasat@gmail.com (ระบุหัวเรื่องเป็น หลักฐานการสมัคร-ชื่อผู้สมัคร-นามสกุล) หรือ แฟกซ์หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (พร้อมระบุ สมัครหลักสูตร "บัณฑิตอาสาสมัคร" พร้อมชื่อ - สกุล) มาที่หมายเลข 02-5644429

2. การสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 กรอกใบสมัครมายื่นที่ ห้องโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร อาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2.2 ชำระค่าสมัครสอบ 350 บาท หรือหลักฐานการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัคร ==>คลิก<==

ดาวน์โหลดใบสมัคร กรณี ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ==>คลิ๊ก<==

รายละเอียดการศึกษาในหลักสูตร โปรดคลิก ==>คลิก<==

สรุปหลักสูตรโดยย่อ โปรดคลิก ==>คลิก<==

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่ ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด ==>คลิก<==
เชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานอาสาสมัคร
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.30 ณ ห้อง SC1002 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชา ปพส.201 งานอาสาสมัครสำหรับการพัฒนา และในกลุ่มวิชาอาสาสมัครอื่นๆ ของวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด ==>คลิก<==
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลสันติประชาธรรม ประจำปี 2560 และกำหนดการวันอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 9 มีนาคม 2561

ประกาศ ==>คลิก<==

กำหนดการวันอาจารย์ป๋วย ปี 2561 ==>คลิก<==
ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประกวดการออกแบบพื้นที่อเนกประสงค์โรงอาหารและพื้นที่โดยรอบ

รายละเอียด ==>คลิก<==
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด ==>คลิก<==
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม We walk มิตรภาพ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ ลานโพธิ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ ==>คลิก<==
งานบริการวิชาการ ประกาศกรมโรงงานว่าด้วยระเบียบและใบสมัครอบรม การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน และแผนงานอบรมบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป ประจำปี 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานได้ที่ คุณศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ หัวหน้างานบริการวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์+ID Line 089-6846569 อีเมล์ srisukm@gmail.com 02-5644440-79 ต่อ 1033

ประกาศกรมโรงงาน ==>คลิก<==

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบ
ต่อสังคมระดับทั่วไป รุ่นที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ==>คลิก<==

ตารางการอบรมหลักสูตร 1 ==>คลิก<==

ตารางการอบรมหลักสูตร 2 ==>คลิก<==

ภาพกิจกรรมการอบรม ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศ ==>คลิก<==

ใบสมัคร ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ ==>คลิก<==
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อองค์กรเพื่อรับรางวัล องค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้สร้างสรรค์ความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2561

รายละเอียดโครงการ ==>คลิก<==

คู่มือการขอรับรางวัล ==>คลิก<==

ใบสมัคร ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ ==>คลิก<==
เชิญร่วมเสนอชื่อผู้รับรางวัลสันติประชาธรรม ประจำปี 2560

ประกาศ ==>คลิก<==

รายละเอียดโครงการ ==>คลิก<==

ใบเสนอชื่อ ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ ==>คลิก<==

ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ ==>คลิก<==

ใบรับรองคุณสมบติ ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ รอบที่ 1
รับจำนวน 20 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560
ศึกษารายละเอียดก่อนการสมัคร ได้ที่ ==>Click<==
และเข้าไปสมัคร online (ค่าสมัคร 200 บาท) ได้ที่ ==>Click<==
แนวทางการจัดทำแฟ้มผลงาน (Portfolio) พร้อมแบบฟอร์ม..(สำคัญมากโปรดอ่านและ download) ==>Click<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ ==>คลิก<==

ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ ==>คลิก<==

ใบรับรองคุณสมบติ ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2560
ยืนยันสิทธิ์ 4 - 6 สิงหาคม 2560
เข้าที่พักและส่งเอกสารขึ้นทะเบียน 10 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (ภูฏานและเวียดนาม) ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี2560

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ ==>คลิก<==
The Regional Expert Meeting on “Revitalizing Rural Development for Poverty Eradication in Asia” 1-4 August 2017, Udon Thani, Thailand One of the objectives of this meeting is to continue Dr. Puey Ungphakorn’s 100th anniversaries celebration which was started in 2015. In that year, UNESCO named him as one of the world’s most important people due to his remarkable role in laying foundations of Thailand’s economic development. Dr. Puey served the nation as former Governor of Bank of Thailand, former Dean of Faculty of Economics and Rector of Thammasat Universities. He was highly recognized as “a prominent educator and civil servant of impeccable ethics”. On the other hand, the expert meeting aims to critically review experiences on rural development and its impact on poverty eradication in Southeast Asia. The event will allow practitioners, scholars, and policy makers to explore the state of art, identifying knowledge and policies gaps as well as developing sound recommendations for improvement in the areas relating to rural development, e.g. ‘Natural Resources, Environment and Energy’, ‘Rights and Democratization’, and ‘Livelihood and Wellbeing’.

Read more ==>Click<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 26 มิถุนายน 2560 โดย
1. การสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 26 มิถุนายน 2560 (ภายใน 26 มิถุนายน 2560 เวลา 23.00 น.) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 กรอกใบสมัครที่นี่ ==>คลิก<==
1.2 โอนเงินจำนวน 350 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร กรณี โอนต่างจังหวัด) เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เลขที่บัญชี 984-2-38985-5 (สามารถโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 23.00 น.)
1.3 ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่ อีเมล psds.thammasat@gmail.com (ระบุหัวเรื่องเป็น หลักฐานการสมัคร-ชื่อผู้สมัคร-นามสกุล) หรือ แฟกซ์หลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่หมายเลข 02-5644429
2. การสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 กรอกใบสมัครมายื่นที่ ห้องโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร อาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2.2 ชำระค่าสมัครสอบ 350 บาท

ประกาศรับสมัคร ==>คลิก<==

ดาวน์โหลดใบสมัคร กรณี ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ==>คลิ๊ก<==

รายละเอียดการศึกษาในหลักสูตร โปรดคลิก ==>คลิก<==

สรุปหลักสูตรโดยย่อ โปรดคลิก ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ ==>คลิก<==

ใบสมัคร ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
รายชื่อจริง
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษากรอกเอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์จำนวน 11,000 บาท (เป็นเงินค่าธรรมเนียมพิเศษของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)
3. หากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่มายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และหลักสูตรจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองต่อไป
4. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่เป็นรายชื่อตัวจริงสละสิทธิ์ หลักสูตรฯ จะ ติดต่อผู้สอบได้อันดับสำรองตามลำดับที่ประกาศรายชื่อสำรองทางโทรศัพท์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. หากไม่สามารถติดต่อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
5. ผู้สอบได้อันดับสำรองที่หลักสูตรฯ ติดต่อไปและต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. และกรอกเอกสารยืนยันสิทฺธิ์เข้าศึกษา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์จำนวน 11,000 บาท (เป็นเงินค่าธรรมเนียมพิเศษของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) ด้วยตนเองที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6. ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
7. หลักสูตรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ ==>คลิก<==

แบบฟอร์มใบสมัคร ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ(ประเทศภูฏานและเวียดนาม)ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ ==>คลิก<==
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 และสอบข้อเขียนในวันที่ 30 เมษายน 2560 นั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
1. ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าสอบตามตารางสอบที่กำหนดในประกาศการรับสมัคร และให้ผู้เข้าสอบทุกท่านปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัดด้วย
2. ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

วันสอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

สถานที่
รายงานตัว บริเวณโถงด้านล่าง อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1)
ห้องสอบ ห้อง 211 อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1)
(ตึกเดียวกับศูนย์หนังสือ ตรงข้ามโรงอาหาร Green Canteen) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เวลา
รายงานตัว 8.30 – 9.30 น. (เท่านั้น)
สอบสัมภาษณ์ 9.00 – 12.00 น. (โดยประมาณ) (จะเรียกเข้าสอบตามลำดับคิวที่มารายงานตัว)

ข้อปฏิบัติ
1. ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงานตัว
2. ถ้ามี เอกแสดงผลงาน หรือ ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (portfolio) สามารถนำมาได้
3. ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาเท่านั้น

มีข้อสงสัย
โทร. 02-5644430 ต่อ 1044 หรือ 091-7304964 หรือ
inbox fanpage : Creative Development - การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ หรือ
อีเมล CD.PSDS@gmail.com

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ(ประเทศภูฏานและเวียดนาม)ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด ==>คลิก<==
ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ(ประเทศภูฏานและเวียดนาม)ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัคร ==>คลิก<==

ใบสมัคร ==>คลิก<==

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ==>คลิก<==

รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ ==>คลิก<==

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน ประจำปี 2560
กำหนดวันสัมภาษณ์ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียดตามประกาศ

ประกาศรายชื่อ ==>คลิก<==

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่องานราชการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การยื่นคำร้องขอสอบประมวลวิชา หลักสูตรป.โทชนบทศึกษาฯ ==>คลิก<==

การยื่นใบโครงสร้างขอแจ้งจบการศึกษา หลักสูตรป.โทชนบทศึกษา ==>คลิก<==

การยื่นใบโครงสร้างขอแจ้งจบการศึกษา หลักสูตรป.บอ. ==>คลิก<==

การยื่นคำร้องขออนุมัติสอบการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรป.บอ. ==>คลิก<==

การยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลักสูตรป.โทชนบทศึกษาฯ ==>คลิก<==

การยื่นคำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลักสูตรป.โทชนบทศึกษาฯ ==>คลิก<==

การยื่นคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลักสูตรป.โทชนบทศึกษาฯ ==>คลิก<==

การยื่นคำร้องขออนุมัติรักษาสถานภาพนักศึกษา หลักสูตรป.โทชนบทศึกษา ==>คลิก<==

การยื่นคำร้องขออนุมัติรักษาสถานภาพนักศึกษา หลักสูตรป.บอ. ==>คลิก<==

ขอชิญร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ดีเด่นของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดโปรดคลิก ==>คลิก<==
โปรดกรอกใบสมัครที่นี่ ==>คลิก<==READ MORE ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ในการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด ==>คลิ๊ก<==
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (ตึก SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ห้องสอบ ตามประกาศรายชื่อ (ชื่อเรียงตามลำดับอักษร)
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ปากกา
3. น้ำยาลบคำผิด
4. ดินสอ 2B
5. ยางลบ
6. กบเหลาดินสอ
การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา
มีข้อสงสัย โทร. 091-7304964 หรือ 02-5644430
หรือ FB: Creative Development - การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ==>คลิก<==

ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อ ==>คลิก<==

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ Bachelor of Arts Program in Creative Development
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 โดยแบ่งเป็น
การสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 (ภายใน 31 มีนาคม 2560 เวลา 23.00 น.) โดยมีขั้นตอนดังนี้
- กรอกใบสมัครที่ www.psds.tu.ac.th
- โอนเงินจำนวน 400 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ (หลักสูตรปริญญาตรี) เลขที่บัญชี 984-1-82426-4 (สามารถโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560)
- ส่งหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่ อีเมล CD.PSDS@gmail.com (ระบุหัวเรื่องเป็น หลักฐานการสมัคร-ชื่อผู้สมัคร-นามสกุล) หรือ แฟกซ์หลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่หมายเลข 02-5644440 – 49 ต่อ 1046
การสมัครสอบด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
- กรอกใบสมัครพร้อมนำหลักฐานการสมัครมายื่นที่ ห้องโครงการปริญญาตรี อาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- ชำระค่าสมัครสอบ 400 บาท
หลักฐานการสมัคร
1) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
2) สำเนาใบระเบียนผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรืออาชีวศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ชุด วิธีการคัดเลือก
หลักสูตรจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหลักสูตรโปรคลิก ==>คลิก<==

รายละเอียดการรับสมัครโปรดคลิก ==>คลิก<==

ประกาศรับสมัคร ==>คลิ๊ก<==

รับสมัครผู้ช่วยสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) โดยรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 หรือระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

รายละเอียดโปรดคลิก ==>คลิ๊ก<==
โปรดกรอกใบสมัครที่นี่ ==>คลิ๊ก<==ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “ประเทศไทย หลังพรบ. คอมพิวเตอร์ฯ 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายนี้ที่จะมีต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมในหลากหลายมิติ
2) เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนผู้เข้าร่วมการเสวนา
3) เพื่อเผยแพร่ประเด็นปัญหาต่าง ๆ และส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นแก่สาธารณชนที่กว้างออกไปนอกเวทีเสวนา ผ่านสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวการเสวนา
ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:30 - 16:00 น. ห้องเอนกประสงค์ริมน้า ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยวิทยากร
คุณอังคณา นีละไพจิตร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
คุณสฤณี อาชวานันทกุล Thai Netizen
อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ iLaw
คุณอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA)
ดำเนินรายการโดย รศ.รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ==>คลิ๊ก<==ธรรมศาสตร์ช่วยชาวนา สนใจซื้อสินค้า หรือข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5644440-79 ต่อ 1033 , 089-6846569 คุณศรีสุข มงกุฏวิสุทธ์๐ ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ในการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559เชิญเสนอชื่อองค์กร หรือ กองทุนสวัสดิการชุมชนของท่าน เพื่อขอรับรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์
ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2559

๐ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นเมื่อปี 2559 > คลิก๐ ร่วมกันตั้งชื่อแอพพลิเคชั่น ที่มีคุณสมบัติแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยทางสังคม อีกทั้งยังสามารถรายงานความดีจิตอาสาทางสังคมได้ ชิงเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท สำหรับผู้ที่มีไอเดียพุ่งกระชูดสามารถส่งได้มากกว่า 1 ชื่อ
กติกา :
1.ต้องเป็นชื่อที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ ไม่กีดกัน เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถาบันการศึกษา
2.ชื่อต้องเข้าใจง่าย สั้น กระชับ และสื่อความหมายของวัตถุประสงค์ชัดเจน
3.สามารถตั้งชื่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สนใจคลิกลิงค์ Click > ขยายเวลารับสมัครถึง 14 ตุลาคม 2559๐ เชิญชวนเรียนรู้หลักสูตร "ผู้นำกองทุนสวัสดิการชุมชน" ออนไลน์ รุ่นที่ 2 จำนวน 30 ชม. โดยสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ > Click
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1046 อีเมล elearning.psds@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 นี้เท่านั้น
๐ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ชาว บอ.48 ขอเชิญทุกท่าน มาร่วมกันเดิน-วิ่ง ในธรรมศาสตร์ให้แถวยาวที่สุด และร่วมบริจาคหนังสือเข้ามูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 05:30-07:00น.
๐ งานแถลงข่าวโครงการประกวดรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นระดับชาติ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะองค์กรร่วมจัดการประกวดรางวัล/กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการประกวดรางวัลดังกล่าว โดยมี ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ และนายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นประธานในการแถลงข่าว ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

๐ 28 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยฯ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการสายสังคมศาสตร์ พาสังคมไทยไปให้ถึง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน โดยมีคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเข้าร่วมในเวทีการประชุม

๐ 31 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศเพื่อนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๐ 2 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ร่วมงานเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

๐ 9 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 และบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 48 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ และลานโพ วิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

๐ 9 – 10 สิงหาคม 2559 กับกิจกรรมก่อร่าง สร้างบ้านดิน ครั้งที่ 2 ที่ต่อเติมบ้านดินให้เป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ ในครั้งนี้มี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาร่วมกิจกรรมอย่างเช่นเคย

๐ 13 สิงหาคม 2559 กิจกรรมรับเพื่อนพ้อง บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

๐ 16 สิงหาคม 2559 คณบดีกล่าวรายงานและประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบรางวัลสันติธรรมแก่ผู้ได้รับคัดเลือกในวันสันติภาพไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๐ 17 สิงหาคม 2559 คณบดีและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานประชารัฐร่วมใจสู่สวัสดิการสังคมไทยยั่งยืน ประจำปี 2559 ณ อาคารวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

๐ 31 สิงหาคม 2559 น้องๆ จากโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ดูงานเรียนรู้วิถีเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ พลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และโครงการบ้านดิน วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์

Contact | ติดต่อคณะ

PUEY UNGPHAKORN
SCHOOL OF DEVELOPMENT STUDIES (PSDS)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120ติดต่อคณะ (เวลาราชการ)

Tel: (+66) 2564-4440 ถึง 59 : ต่อ 1321
Fax: (+66) 2564-4429
Mobile: (+66) 25 644 440 | ถึง (+66) 25 644 459
ID LINE: @PSDS
E-mail: psds.thammasat@gmail.com
http://psds.tu.ac.th/